การผลิตกระดาษแบบพื้นบ้านจากเยื่อเศษกระดาษที่ใช้แล้วผสมกับเยื่อจากเศษเหลือทางการเกษตรโดยใช้เฟรมทำกระดาษลักษณะเฉพาะ