การศึกษาระบบ Bioreactor Membrane เพื่อผลิตสาหร่ายโดยใช้น้ำสกัดชีวภาพจากไส้เดือน เป็นสารอาหารอย่างครบวงจร

Publish Year International Conference 1
2012 exPloynin Buathong, inดร.สาวิตรี จันทรานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, "Optimal nitrogen for gibberellic acid production in a bioreactor using a mathematical model.", The 24th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology, International Conference on Green Biotechnology: Renewable Energy and Global Care (TSB2012)., 29 มิถุนายน - 30 พฤศจิกายน 2012, อุบลราชธานี ประเทศไทย
Publish Year National Conference 10
2015 exวโรทัย รุ่งแสง , inดร.สาวิตรี จันทรานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, exพีรพงษ์ เชาวนพงษ์ , "การเพาะเลีย้ งสาหร่าย Chlorella sp. ในน้าหมักชีวภาพมูลไส้เดือนดินเพ่อื ทดแทนอาหารสังเคราะห์", การประชุมวิชาการครั้งที่ 53 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 3-6 กพ 2558, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, กทม กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exชรินทร์ ขอพึ่ง, inดร.สาวิตรี จันทรานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, exพีรพงษ์ เชาวนพงษ์ , "การเพาะเลี้ยงสาหร่าย Chlorella sp. แบบเฮเทอโรทรอฟด้วยนํ้าหมักมูลไส้เดือนดิน", การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 27มีนาคม 2558, 27 มีนาคม 2015, ไทย ขอนแก่น ประเทศไทย
2014 exนริสรา พานพ่วง, inดร.สาวิตรี จันทรานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, exพีรพงษ์ เชาวนพงษ์ , "การศึกษาและพัฒนาวิธีการผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนโดยไส้เดือนดิน Eudrilus eugeniae", The 52nd Kasetsart University Annual Conference, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exชรินทร์ ขอพึ่ง, inดร.สาวิตรี จันทรานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, exพีรพงษ์ เชาวนพงษ์ , "การผลิตน้ำหมักมูลไส้เดือนดินเพื่อเลี้ยงสาหร่าย Chlorella sp. : ? ระยะเวลาที่เหมาะสมในการผลิตน้ำหมักมูลไส้เดือนดิน", The 6 th research science conference (การประชุมระหว่างชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย) , 21 - 26 มีนาคม 2014, ชลบุรี ชลบุรี ประเทศไทย
2014 exวโรทัย รุ่งแสง , inดร.สาวิตรี จันทรานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, exพีรพงษ์ เชาวนพงษ์ , "ผลของการใช้วัสดุเพาะเลี้ยงไส้เดือนดินที่แตกต่างกันต่อคุณภาพของปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินและน้ำหมักชีวภาพ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exนริศรา พานพ่วง, inดร.สาวิตรี จันทรานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาธาตุอาหารในปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินสายพันธ์ Eudrilus eugeniae", The25th annual meeting of the Thai Society for the Biotechnology and international conference (TSB 2013) , 16 - 19 ตุลาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exศิริรัตน์ ทักษาดิพงษ์, inดร.สาวิตรี จันทรานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, รองศาสตราจารย์, "อิทธิพลความเย็นของพื้นที่สีเขียวในเขตชุมชนเมืองที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงระดับอุณหภูมิอากาศและความชื้นสัมพัทธ์", 28 th National graduate Research Conference, Assumption University of Thailand, 28-29 June 2013, 28 - 29 มิถุนายน 2013, ไทย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exNarisara panpuang, inดร.สาวิตรี จันทรานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณธาตุอาหารหลักของพืชในปุ๋ยหมักธรรมชาติ ปุ๋ยมูลไส้เดือนโดยไส้เดือนดิน Eudrilus eugeniae และปุ๋ยหมักพด.1", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exอดุล วรรณศร, inดร.สาวิตรี จันทรานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, exวัฒนพงศ์ รักษ์วิเชียร, exวรจิตต์ เศรษฐพรรค์, "การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ดูแล่องปากจากกระชาย", การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1 ประจาปี 2555 , 17 - 18 ตุลาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.สาวิตรี จันทรานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, exเสฐียรพงษ์ อุดมศิลป์, exพิลาณี ไวถนอมสัตย์, exสุคันธรส ธาดากิตติสาร, "การเลี้ยงสาหร่าย Synechococcus sp. ในน้ำสกัดชีวภาพจากมูลไส้เดือนดิน", The 7th KU-KPS Conference, 7 - 8 ธันวาคม 2010, นครปฐม ประเทศไทย
Publish Year International Trademark 1
2015 inดร.สาวิตรี จันทรานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, exเสฐียรพงษ์ อุดมศิลป์, "กรรมวิธีการผลิตน้ำสกัดชีวภาพจากมูลไส้เดือนดินสำหรับการเพาะเลี้ยงสาหร่าย", เจ้าของร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2015