การตรวจค้นจีโนมข้าวพันธุ์พื้นเมืองไทยเพื่อหายีนต้านทานโรคเชื้อราใบไหม้ในข้าว

Publish Year International Journal 1
2019 exTeerasan, W., exSrikaew, I.-O., exPhaitreejit, K., exKate-Ngam, S., inดร.ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์, รองศาสตราจารย์, "Gene-specific marker screening and disease reaction validation of blast resistant genes, Pid3, Pigm and Pi54 in Thai landrace rice germplasm and recommended rice varieties", Plant Genetic Resources: Characterisation and Utilisation, ปีที่ -, ฉบับที่ -, มกราคม 2019
Publish Year National Journal 4
2010 exอิงออน สีแก้ว, inดร.ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์, รองศาสตราจารย์, exผศ.สุรีพร เกตุงาม, "การค้นหายีนต้านทานต่อโรคไหม้ในข้าว(Pi-d2) ของข้าวพันธุ์พื้นเมืองในเขตภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยด้วยเครื่องหมายโมเลกุลดีเอ็นเอ", วารสารวิจัย มข. (KKU Research Journal), ปีที่ 15, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2010, หน้า 123-131
2010 exศรีสวัสดิ์ ขันทอง, inดร.ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์, รองศาสตราจารย์, exสุรีพร เกตุงาม, "โรคไหม้และการปรับปรุงพันธุ์ข้าวต้านทานโรคไหม้โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก", Thai Journal of Genetics, ปีที่ 3, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2010, หน้า 106-119
2009 inดร.ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์, รองศาสตราจารย์, "โรคไหม้ในข้าวและ สถานการณ์ปัจจุบันของงานวิจัยด้านยีนต้านทานโรคไหม้ในข้าว", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 37, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2009, หน้า 69-78
2008 inดร.ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์, รองศาสตราจารย์, exผศ.ดร.สุรีพร เกตุงาม, "การค้นหายีน Pi2 ต้านทานโรคใบไหม้ในข้าวป่าสายพันธุ์ต่างๆ", แก่นเกษตร, ปีที่ 36, ฉบับที่ supplement, มกราคม 2008, หน้า 40-47
Publish Year International Conference 1
2010 inดร.ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์, รองศาสตราจารย์, exนางสาว อิงออน สีแก้ว, exผศ.ดร.สุรีพร เกตุงาม, "Identification of rice blast disease resistance gene, Pi-d2, in local Thai rice cultivars", The 3rd International Rice Congress , 8 - 12 พฤศจิกายน 2010
Publish Year National Conference 1
2010 exนายศรีสวัสดิ์ ขันทอง, inดร.ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์, รองศาสตราจารย์, exผส.ดร.สุรีพร เกตุงาม, "การใช้เครื่องหมายโมเลกุลดีเอ็นเอค้นหายีนต้านทานโรคไหม้ Pi-ta ในข้าวป่าและข้าวพื้นเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย", The 4th Ubon Ratchathani University Reseach Conference, 8 - 10 สิงหาคม 2010, อุบลราชธานี ประเทศไทย