การแช่กรดและการระเบิดด้วยไอน้ำของทางใบปาล์มน้ำมันเพื่อการผลิตเอทานอล

Publish Year International Conference 1
2010 exรยากร นกแก้ว, inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, exธีรยุทธ ขุนรอง, "Acid impregnation and steam explosion of oil palm frond for ethanol production", Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2010), 21 - 23 มกราคม 2010, อุบลราชธานี ประเทศไทย