การแพร่กระจายตัวและการประเมินความอันตรายของสารหนูในน้ำใต้ดิน จังหวัดระยอง

Publish Year International Journal 1
2012 inดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์, inดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุนทรี ขุนทอง, รองศาสตราจารย์, "การกระจายตัวเชิงพื้นที่และการประเมินความเสี่ยงของ สารหนู แคดเมียม ทองแดง ตะกั่วและสังกะสี ในดินบนจังหวัดระยอง ประเทศไทย", Water, Air and Soil Pollution, ปีที่ 223, ฉบับที่ 5, มิถุนายน - กรกฎาคม 2012, หน้า 1931-1943
Publish Year National Conference 1
2015 exชันษา อรุณวิจิตร, inดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบวิธีการประมาณค่าแบบคริกิงและแบบหาค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักในการศึกษาการกระจายตัวของเหล็ก แมงกานิส และสังกะสี ในน้ำใต้ดินจังหวัดระยอง", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2558, 24 เมษายน 2015, อื่นๆ ประเทศไทย