ผลของการเสริมฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์จากพืชเจรูซาเล็มอาร์ติโช๊คต่อจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหารและองค์ประกอบทางเคมีของมูลของสุกร