การศึกษาผลการใช้ฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์จากพืช เจรูซาเล็ม อาร์ติโช๊ค ต่อการเจริญเติบโต จุลินทรีย์และกรดไขมันสายสั้นในซีคัม ความสามารถในการย่อยอาหาร องค์ประกอบทางชีวเคมีของซีรั่มและองค์ประกอบทางเคมีของมูลในสัตว์ปีก