การปลูกเพื่อใช้ประโยชน์จากพืชแก่นตะวัน (Jerusalem Artichoke)

Sub Project

Publish Year National Conference 1
2010 exมลนพรรษ สงพิมพ์, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, "การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเอนไซม์อินูลิเนสและอินเวอร์เทสจากยีสต์ Candida guilliermondii TISTR 5844 ", The Proceedings of 48th Kasetsart University Annual Conference: Agro-Industry, February, 3-5, Bangkok, Thailand, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year International Trademark 2
2015 inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, exมลนพรรษ สงพิมพ์, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, "กรรมวิธีการเตรียมเอนไซม์อินูลิเนสดิบจากยีสต์ Candida guilliermondii TISTR 5844", Kasetsart University, 2015
2010 inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, exนางสาวกชกร ปรางค์วิเศษ, inนายประภาส ช่างเหล็ก, "กรรมวิธีการผลิตฟรุกโทสและอินูโลโอลิโกแซ็กคาไรด์จากเยรูซาเล็มอาร์ทิโช้ค", Kasetsart University, 2010