การประเมินการเจริญเติบโตและผลผลิตของไม้ตระกูลและความเสี่ยงต่อการระบาดของแมลงศัตรูป่าไม้