การวิเคราะห์ศักยภาพทรัพยากรธรรมชาติ และสถานภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน บริเวณสถานีวิจัยเพชรบูรณ์