เชื้อเพลิงสังเคราะห์ : กระบวนการฟิชเชอร์โทรปบนตัวเร่งโคบอลต์ที่ถูกปรับปรุง