การสังเคราะห์เพอรอฟสไกท์และการศึกษาคุณสมบัติในการประยุกต์ใช้เป็นอิเล็กโทรไลต์วัฎภาคของแข็ง

Publish Year International Conference 1
2014 exWorasarit Sangsui, exPraewpilin Kangvanrura, exSiritha Asadasuk, inดร.อรรถธีรา วรยิ่งยง, รองศาสตราจารย์, "La1-xAxCoO3 perovskite type oxides as catalysts for VOCs oxidation", 8th International Conference on Materials Science and Technology (MSAT-8), 15 ธันวาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย