การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลประเภท Codominant markers สำหรับยีนจำเพาะในบัวหลวงเพื่อการระบุความจำเพาะของพันธุ์ ตรวจสอบลูกผสม และวิเคราะห์คุณลักษณะยีน

Publish Year International Journal 1
2010 exSongpanich, P, inดร.วิภา หงษ์ตระกูล, รองศาสตราจารย์, "Intersubgeneric cross in Nymphaea spp. L. to develop a blue hardy waterlily", SCIENTIA HORTICULTURAE, ปีที่ 124, ฉบับที่ 4, พฤษภาคม 2010, หน้า 475-481