การลอกกาวเซอริซินจากเส้นไหมไทยด้วยโปรตีเอส

Publish Year International Conference 1
2011 inนางอุไรวรรณ นิลเพ็ชร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, "Large scale degumming of Thai silk yarn with bromelain.", The 22nd Congress of the International Sericultural Commission “ Silk for the better life”., 14 - 18 ธันวาคม 2011, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2011 inนางอุไรวรรณ นิลเพ็ชร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, "สมบัติทางกายภาพของผ้าไหมไทยที่ลอกกาวด้วยเอนไซม์โบรมิเลนแบบครัวเรือน", การประชุมวิชาการหม่อนไหมระดับชาติครั้งที่ 2 , 19 - 20 พฤษภาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย