การปรับปรุงพันธุ์ยูคาลิปตัสเพื่อปลูกในพื้นที่ภาคตตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดยการฉายรังสีแกมมาร่วมกับเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช