การปรับตัวของถั่วเหลืองสายพันธุ์ดีเด่นต่อการเขตกรรมในพื้นที่ภาคกลาง