การประเมินศักยภาพของถั่วเหลืองสายพันธุ์ดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อพื้นที่ภาคกลาง

Sub Project

Publish Year International Journal 1
2009 exThu Zar Myint, inนางอิสรา สุขสถาน, รองศาสตราจารย์, inดร.รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์, inนางสุนันทา จันทกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effects of Different Organic Amendments and Chemical Fertilizer on Plant Growth and Grain Yield of Soybean on Pakchong Soil Series", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 43, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2009, หน้า 432-441