การศึกษาค่าทางโลหิตวิทยาระดับโมเลกุลเพื่อการปรับปรุงสุขภาพของโคพื้นเมืองและกระบือปลักในประเทศไทย