คุณค่าทางโภชนาการ และสหสัมพันธ์ของดัชนีต้านอนุมูลอิสระและธาตุอาหารในผลิตภัณฑ์ต้นกล้าธัญพืชไทย

Publish Year National Journal 1
2010 inดร.ลักขณา เบ็ญจวรรณ์, "ชาใบอ่อนข้าวไทย", เกษตรก้าวหน้า, ปีที่ 23, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2010, หน้า 65-68