การคัดเลือกพันธุ์องุ่นเพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์

Publish Year National Journal 3
2010 inดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลไม้ไร้เมล็ด เปี่ยมด้วยคุณค่า", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 38, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2010, หน้า 77-84
2009 exกรรณิกา เพิ่มทรัพย์, inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "วัสดุเพาะทางเลือกเพื่อใช้ทดแทนพีทมอสสำหรับการเพาะเมล็ดองุ่น", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 40, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2009, หน้า 7-14
2008 inดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุนี ดาแลหมัน, inดร.รวี เสรฐภักดี, รองศาสตราจารย์, "อุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการเก็บรักษาละอองเกสรองุ่น", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 39, ฉบับที่ 3 (พิเศษ), กันยายน - ธันวาคม 2008, หน้า 36-39