การใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์เพื่อควบคุมโรคขององุ่น

Publish Year National Conference 3
2012 exน.ส.จุฑารัตน์ เพชรแก้ว , inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคผลเน่าขององุ่นที่เกิดจากเชื้อรา Greeneria uvicola", การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติครั้งที่ 10 : อารักขาพืชไทย ภายใต้สภาวะโลกร้อน, 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2012, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2011 exน.ส.จุฑารัตน์ เพชรแก้ว , inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ, "ประสิทธิภาพของเชื้อราไตรโคเดอร์มาและเชื้อแบคทีเรียบาซิลลัสปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคแอนแทรคโนสบนผลองุ่น", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 10, 18 - 20 พฤษภาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exจุฑารัตน์ เพชรแก้ว, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Efficacy of Trichoderma harzianum for the Control of Bitter Rot on Fruits of Grape Caused by Greeneria uvicola", The 5th Thai Mycological Conference and Annual Meeting of Mycological Association (TMA) 2010, 7 ธันวาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย