การใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์เพื่อควบคุมโรคขององุ่น

Publish Year National Conference 1
2009 exจุฑารัตน์ เพชรแก้ว, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพราวมาส เจริญรักษ์, inนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ, "ประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการยับยั้งโรคแอนแทรคโนสบนผลองุ่น", การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 9 "อารักขาพืชไทย เทิดไท้องค์ภูมี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง", 24 - 26 พฤศจิกายน 2009, อ.เมือง อุบลราชธานี ประเทศไทย