อิทธิพลของระบบการจัดการทรงพุ่มต้นที่มีต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตและคุณภาพขององุ่นไร้เมล็ด 4 พันธุ์