การวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตองุ่นในประเทศไทย

Sub Project

Publish Year National Conference 2
2009 inนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ, inนายรักเกียรติ ชอบเกื้อ, "ผลของระดับความเข้มข้น และระยะเวลาการพ่นสาร GA3 ที่มีต่อคุณภาพขององุ่นพันธุ์ Perlette ", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 8, 6 - 9 พฤษภาคม 2009, เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย
2009 inนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ, inนายรักเกียรติ ชอบเกื้อ, "อิทธิพลของสาร GA3 และระยะเวลาการพ่นที่มีต่อคุณภาพขององุ่นพันธุ์ Marroo Seedless", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 8 สาขาไม้ผล/ยืนต้น, 6 - 9 พฤษภาคม 2009, เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย