การแพร่ระบาดไส้เดือนฝอยรากปม (Meloidogyne incognita) โดยกิ่งพันธุ์ฝรั่งและการควบคุมโดย ชีววิธีด้วยเชื้อราสกุลเห็ดนางรม (Pleurotus ostreatus)