การพัฒนากรรมวิธีการผลิตมะขามป้อมแผ่น

Publish Year National Conference 1
2010 exชุติมา ภูมิวณิชชา, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาผลิตภัณฑ์มะขามป้อมแผ่น", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย