การพัฒนาระบบตรวจวัดพฤติกรรมดินถล่มอัตโนมัติ

Publish Year National Journal 1
2010 exปฏิพัทธ์ บุญเจริญพานิช, inดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์, "พฤติกรรมด้านกำลังและการกัดเซาะของทรายปนดินเหนียวต่อการเปลี่ยนแปลงระดับขั้นการอิ่มตัวด้วยน้ำ: กรณีศึกษาลาดดินที่ปกคลุมด้วยวัสดุใยธรรมชาติ", วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, ปีที่ 21, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2010, หน้า 65-78
Publish Year International Conference 3
2010 exฐิติพร พันธ์ท่าช้าง, inดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์, "Investigation of Slope Instability of a Concrete-Faced Slope in Chiangrai", Proc. International conference on Slope. Thailand 2010. Geotechnique and Geosynthetics for Slope. Chiangmai, Thailand, 10 - 12 กุมภาพันธ์ 2010, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2009 inดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์, inนายวรากร ไม้เรียง, รองศาสตราจารย์, exAkihiro Takahashi, exTomohide Takeyama, "BEHAVIOUR OF A SOIL SLOPE SUBJECTED TO HEAVY RAINFALL IN THAILAND: MONITORING AND WARNING SYSTEM FOR LANDSLIDES ", 3rd JSPS-DOST International Symposium on Environmental Engineering (Symposium on Harmonizing Infrastructure Development with the Environment), 9 - 10 มีนาคม 2009, Quezon City สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
2007 inดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์, "Mitigation of landslide hazard in Thailand", Expert Symposium Climate Change Modelling, Impacts and Adaptations, 17 - 19 ธันวาคม 2007, สาธารณรัฐสิงคโปร์
Publish Year National Conference 6
2010 exปฏิพัทธ์ บุญเจริญพานิช, inดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์, "การปรับปรุงคุณภาพดินทรายแป้งจากหินแกรนิตโดยผสมดินเหนียวเคโอลินในงานวิศวกรรมเชิงลาด", การประชุมวิชาการ วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 15, 12 - 14 พฤษภาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exฐิติพร พันธ์ท่าช้าง, inดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์, "การตรวจวัดพฤติกรรมลาดดินบริเวณอาคารวิศวกรรมโยธา มทร. ล้านนา เชียงราย", การประชุมวิชาการ วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 15, 12 - 14 พฤษภาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์, exAkihiro Takahashi, exTomohide Takeyama, inนายวรากร ไม้เรียง, รองศาสตราจารย์, "A STUDY OF DEFORMATION BEHAVIOUR OF AN INSTRUMENTED SLOPE SUBJECT TO RAINFALL NEAR THADAN DAM THAILAND", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 13-15 พฤษภาคม 2552 , 13 - 15 พฤษภาคม 2009
2008 inดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาระบบตรวจวัดพฤติกรรมดินถล่ม", การประชุมวิชาการเทคโนโลยี และนวัตกรรมสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน, 28 - 29 มกราคม 2008, ขอนแก่น ประเทศไทย
2008 inดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์, "Innovative testing methods for unsaturated soil slope", การสัมมนาวิศวกรรมงานทาง ครั้งที่ 3, 5 - 6 มิถุนายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์, "การตรวจวัดพฤติกรรมการเคลื่อนตัวของลาดบริเวณโครงการพัฒนาดอยตุง", การประชุมทางวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 13 , 14 - 16 พฤษภาคม 2008, พัทยา ภูเก็ต ประเทศไทย