การเรียนรู้แนวคิดและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากรายวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Publish Year International Journal 1
2010 inดร.ชีพสุมน รังสยาธร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุภาพ ฉัตราภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรรณดา สุจริต, รองศาสตราจารย์, exปาลิตา สุโกมล, "การใช้แนวคิดและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนการสอน", Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์), ปีที่ 31, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2010, หน้า 142-152