ความต้องการในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามันเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาหลักสูตรของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตกระบี่