ผลกระทบของการจัดการน้ำต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากพื้นที่ปลูกข้าวในเขตภาคกลางของประเทศไทยโดยอาศัยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์

Publish Year International Conference 1
2011 inดร.เครือมาศ สมัครการ, รองศาสตราจารย์, "Option for Mitigating Methane Emission from Rice Cultivation in Central of Thailand", EnvironmentAsia Conference 2011 , 22 - 24 มีนาคม 2011, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย