ไอโซโทปของธาตุร่องรองของกลุ่มแร่ในหินแปรทับศิลาไนส์ จังหวัดกาญจนบุรี ภาคตะวันตกของประเทศไทย