การศึกษาผลของสารช่วยการอุ้มน้ำต่อน้ำหนักเนื้อและลักษณะทางประสาท สัมผัสของหอยแมลงภู่ (Perna viridis) ลวกสุก