พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพด้านการบริโภคอาหารของบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

Publish Year National Journal 1
2015 inนางสาวนันท์นภัส (ศิริขวัญ) เกตน์โกศัลย์ (ดวงดาวประกาย), อาจารย์, "Factors Influenced on Food Consumption Behavior of Kasetsart University Personnel", วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ, ปีที่ 41, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2015, หน้า 180-192