การศึกษาความแปรผันของยีน Bm86 ในทางเดินอาหารส่วนกลาง (Midgut) ของเห็บ โค Rhipicephalus (Boophilus) microplus ในประเทศไทย

Publish Year International Journal 1
2015 inดร.ศราวรรณ แก้วมงคล(ธนศิลป์), รองศาสตราจารย์, inนายกัญจน์ แก้วมงคล, รองศาสตราจารย์, inนางสาวณัฐนรี อินทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณัฐกานต์ มีขนอน, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีระพล ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Variation among Bm86 sequences in Rhipicephalus(Boophilus) microplus ticks collected from cattle across Thailand", Experimental and Applied Acarology, ปีที่ 66, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2015, หน้า 247-256
Publish Year International Conference 1
2011 inดร.ศราวรรณ แก้วมงคล(ธนศิลป์), รองศาสตราจารย์, inนายกัญจน์ แก้วมงคล, รองศาสตราจารย์, inนางสาวณัฐนรี อินทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณัฐกานต์ มีขนอน, รองศาสตราจารย์, inดร.วนัท ศรีเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "GENETIC VARIATIONS OF A THAI BM86 GENE OF RHIPICEPHALUS (BOOPHILUS) MICROPLUS.", Ticks and Tick-borne pathogens International Conference 7, 26 สิงหาคม - 3 กันยายน 2011, ราชอาณาจักรสเปน