การศึกษาความแปรผันของยีน Bm86 ในทางเดินอาหารส่วนกลาง (Midgut) ของเห็บ โค Rhipicephalus (Boophilus) microplus ในประเทศไทย

Publish Year International Journal 1
2015 inดร.ศราวรรณ แก้วมงคล(ธนศิลป์), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายกัญจน์ แก้วมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวณัฐนรี อินทอง, อาจารย์, inดร.ณัฐกานต์ มีขนอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีระพล ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Variation among Bm86 sequences in Rhipicephalus(Boophilus) microplus ticks collected from cattle across Thailand", Experimental and Applied Acarology, ปีที่ 66, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2015, หน้า 247-256
Publish Year International Conference 1
2011 inดร.ศราวรรณ แก้วมงคล(ธนศิลป์), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายกัญจน์ แก้วมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวณัฐนรี อินทอง, อาจารย์, inดร.ณัฐกานต์ มีขนอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวนัท ศรีเจริญ, อาจารย์, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "GENETIC VARIATIONS OF A THAI BM86 GENE OF RHIPICEPHALUS (BOOPHILUS) MICROPLUS.", Ticks and Tick-borne pathogens International Conference 7, 26 สิงหาคม - 3 กันยายน 2011, ราชอาณาจักรสเปน