การแสดงออกของยีนสร้างโปรตีนสารพิษของเชื้อ Bacillus thuringiensis ในเชื้อ Escherichia coli

Publish Year International Journal 2
2015 inดร.อานนท์ ธรรมสิทธิรงค์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุทธิชา ณ ระนอง ธรรมสิทธิรงค์, รองศาสตราจารย์, "Broadening the toxin specificity to control Spodoptera litura and Aedes aegypti by co-expressing the cry2Ab and cry4Ba genes from Bacillus thuringiensis", Advances in Environmental Biology, ปีที่ 9, ฉบับที่ 23, ตุลาคม 2015, หน้า 286-291
2008 inดร.อานนท์ ธรรมสิทธิรงค์, รองศาสตราจารย์, inดร.ทิพย์วดี อรรถธรรม, ศาสตราจารย์, "PCR-based method for the detection of cry genes in local isolates of Bacillus thuringiensis from Thailand", JOURNAL OF INVERTEBRATE PATHOLOGY, ปีที่ 98, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2008, หน้า 121-126
Publish Year National Conference 3
2015 exน.ส. กาญจนา พริกใย, inดร.ทิพย์วดี อรรถธรรม, ศาสตราจารย์, inดร.สุทธิชา ณ ระนอง ธรรมสิทธิรงค์, รองศาสตราจารย์, inดร.อานนท์ ธรรมสิทธิรงค์, รองศาสตราจารย์, "การโคลนและศึกษาการแสดงออกของยีน cry2Ab จาก Bacillus thuringiensis", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ "ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 8; บูรณาการศาสตร์และศิลป์", 12 กุมภาพันธ์ 2015, นครปฐม ประเทศไทย
2014 exน.ส. ชุติมา คูณสวัสดิ์, inดร.อานนท์ ธรรมสิทธิรงค์, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาอาหารเลี้ยงเชื้อราคาถูกสำหรับเลี้ยงเชื้อ Bacillus thuringiensis สายพันธ์ุ kurstaki", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร , 24 - 26 มีนาคม 2014, ญี่ปุ่น
2011 exวันชัย อินทรพิทักษ์, inดร.อานนท์ ธรรมสิทธิรงค์, รองศาสตราจารย์, "การยับยั้งเชื้อรา Collectotrichum gloeosporioides สาเหตุของโรคแอนแทรคโนสในหน่อไม้ฝั่งโดย Bacillus thuringiensis", National Symposium on Natural Science and Social Management, 16 กันยายน 2011, นครปฐม ประเทศไทย