ลักษณะทางโมเลกุลของแมลงปอบ้านในพื้นที่นาข้าวภาคกลางประเทศไทย

Publish Year International Journal 3
2014 inนายอภิสิทธิ์ ทิพย์อักษร, อาจารย์, exHassan Ghahari , "A preliminary checklist of Odonata (Insecta) from the Arasbaran Biosphere Reserve and vicinity, northwestern Iran", Journal of Tropical Asian Entomology, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2014, หน้า 48-54
2012 inนายอภิสิทธิ์ ทิพย์อักษร, อาจารย์, exChamnarn Apiwathnasorn, exJiraporn Ruangsittichai, "MODIFIED MOLECULAR TECHNIQUES FOR DETECTING RICE ODONATE INSECTS IN THAILAND", Munis Entomology & Zoology, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2012, หน้า 852-856
2010 inนายอภิสิทธิ์ ทิพย์อักษร, อาจารย์, exจิราภรณ์ เรืองสิทธิชัย, "Diversity of rice odonate insects in Lopburi Province, Thailand", New Entomologist, ปีที่ 59, ฉบับที่ 3,4, ตุลาคม 2010, หน้า 37-42
Publish Year International Conference 1
2008 inนายอภิสิทธิ์ ทิพย์อักษร, อาจารย์, " Seasonal distribution of rice damselflies in Central plain, Thailand. ", The 2nd International Conference on Science and Technology for Sustainable Development of the Greater Mekong Sub-region (2nd STGMS), October 2008, Hanoi, Vietnam. , 1 - 4 ตุลาคม 2008, สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
Publish Year National Conference 1
2009 inนายอภิสิทธิ์ ทิพย์อักษร, อาจารย์, "Diversity of rice Odonata in Lopburi Province, Thailand.", The 4th Symposium of the Aquatic Entomology Societies in East Asia, January 2009, Khon Kaen, Thailand., 5 - 8 มกราคม 2009, ขอนแก่น ประเทศไทย