ความหลากหลาย ความชุกชุมตามฤดูกาลและการจัดการแมลงศัตรูในฟาร์มโคนม