การศึกษาความชุกและปัจจัยเสี่ยงต่อโรค Giardiasis จากอุจจาระโคนมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย