ภูมิปัญญาและองค์ความรู้ของชุมชนในการจัดการความหลากหลายของพืชน้ำพื้นบ้านในพื้นที่หนองหาร จังหวัดสกลนคร

Publish Year National Journal 1
2017 inนายอนุรักษ์ เครือคำ, exพุฒิสรรค์ เครือค้า, inนายวรสิทธิ์ วงศ์อดิศัย, อาจารย์, "ภูมิปัญญาและองค์ความรู้ของชุมชนในการใช้ประโยชน์ความหลากหลายของพืชน้ำพื้นบ้านในพื้นที่หนองหาร จังหวัดสกลนคร", วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร, ปีที่ 34, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2017, หน้า 1-10
Publish Year National Conference 1
2010 inนายอนุรักษ์ เครือคำ, "ความหลากหลายของพืชน้ำพื้นบ้านในพื้นที่หนองหาร จังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2553 หัวข้อ “การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2” , 21 - 23 มกราคม 2010, หนองคาย หนองคาย ประเทศไทย