การประยุกต์ใช้แร่อุตสาหกรรมเพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อม

Publish Year International Journal 2
2010 inดร.ลัดดา มีศุข, รองศาสตราจารย์, exเสาวนีย์ เสียมไหม, "The use of perlite to remove dark colour from repeatedly used palm oil", ScienceAsia, ปีที่ 36, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2010, หน้า 33-39
2008 inดร.ลัดดา มีศุข, รองศาสตราจารย์, exAtthawan Benjamas, exCherdsak Utha-aroon, "The Use of Diatomite to Remove Color and Turbidity in Sugar Industry", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2008, หน้า 107-116
Publish Year National Journal 1
2007 exSaowanee Seammai, inดร.ลัดดา มีศุข, รองศาสตราจารย์, "Perlite for Decolorization of Repeatingly used Palm Oil", Journal of Microscopy Society of Thailand, ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2007, หน้า 378-381
Publish Year National Conference 1
2006 inดร.ลัดดา มีศุข, รองศาสตราจารย์, "การใช้เพอร์ไลต์ฟอกสีคล้ำในน้ำมันปาล์มที่ใช้ทอดแล้วหลายครั้ง", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year International Trademark 1
2007 inดร.ลัดดา มีศุข, รองศาสตราจารย์, "ไดอะทอไมต์กำจัดสีและความขุ่นในอุตสาหกรรมน้ำตาลทราย", Kasetsart University, 2007