การทดสอบความผิดปกติในระดับโครโมโซมของสารสกัดสมุนไพรที่มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อเอชไอวี(เอดส์)