การแก้ไขปัญหาการขัดแย้งกันระหว่างบริการเสริมของโทรศัพท์เคลื่อนที่