การศึกษาสัณฐานวิทยาและกายวิภาควิทยาของพืชสกุลบัวสาย เพื่อใช้ในการกำหนดลักษณะประจำสายพันธุ์