ผลของการวิ่งในน้ำภายหลังการฝึกพลัยโอเมตริก ที่มีต่อการฟื้นตัวของสมรรถภาพกล้ามเนื้อจากกล้ามเนื้อเสียหาย

Publish Year National Journal 3
2011 inดร.ราตรี เรืองไทย, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิลักษณ์ เทียนทอง, รองศาสตราจารย์, inดร.สุพัชรินทร์ ปานอุทัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อาภัสรา อัครพันธุ์, อาจารย์, "ผลของการวิ่งในน้ำลึกภายหลังการฝึกพลัยโอเมตริก ที่มีต่อการฟื้นตัวของสมรรถภาพกล้ามเนื้อจากกล้ามเนื้อเสียหาย", วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2011
2009 inดร.ราตรี เรืองไทย, รองศาสตราจารย์, inดร.สิริพร ศศิมณฑลกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกฤตติกา อาภรณ์รัตน์, "ผลของการฝึกการก้าวขึ้นลงในน้ำลึกด้วยรองเท้าที่มีต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อต้นขา และการทรงตัวในผู้สูงวัยเพศหญิง อายุ 56-65 ปี", วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1,2, ธันวาคม 2009, หน้า 49-62
2009 inดร.ราตรี เรืองไทย, รองศาสตราจารย์, inดร.จักรพงษ์ ขาวถิ่น, อาจารย์, exนภารินทร์ ชัยงาม, "ผลของโปรแกรมการฝึกพลังโอเมตริกที่มีต่อความคล่องแคล่วว่องไวในนักกีฬาฟุตบอล", วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1,2, ธันวาคม 2009, หน้า 137-150
Publish Year International Conference 2
2009 inดร.อภิลักษณ์ เทียนทอง, รองศาสตราจารย์, inดร.ราตรี เรืองไทย, รองศาสตราจารย์, inดร.สุพัชรินทร์ ปานอุทัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effects of Deep Water Running, Jogging, and Sitting on Blood Lactate and Muscle Soreness After Plyometric Training Program.", Joint Conference: 4th Asia Pacific Conference on Exercise and Sports Science & 8th International Sports Science Conference 2009., 15 - 17 กรกฎาคม 2009, Kota Bharu, Kelantan มาเลเซีย
2008 inดร.ราตรี เรืองไทย, รองศาสตราจารย์, "ผลของการวิ่งในน้ำภายหลังการฝึกพลัยโอเมตริก ที่มีต่อการฟื้นตัวของสมรรถภาพกล้ามเนื้อจากกล้ามเนื้อเสียหาย", 4th Asia-Pacific Conference on Exercise and Sports Science and 8th International Sports Science Conference 2009, 15 กรกฎาคม 2008 - 17 กรกฎาคม 2009, Kota Bharu, Kelantan มาเลเซีย
Publish Year National Conference 1
2009 inดร.ราตรี เรืองไทย, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิลักษณ์ เทียนทอง, รองศาสตราจารย์, inดร.สุพัชรินทร์ ปานอุทัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effects of Deep Water Running After Plyometric Training Program on Muscle Damage Markers and Performance", 1st Internation Conference on Sports and Exercise Science, 1 ธันวาคม 2009 - 3 ธันวาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย