ลักษณะและการจัดการชั้นดานเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Publish Year National Journal 3
2010 exนายเอกราช มีวารสนา, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "ลักษณะของชั้นดานไถพรวนในพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังจังหวัดนครราชสีมา", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 38, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2010
2009 exนัทธมน อภัยรี, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบรูปแบบการไถพรวนต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติของดินและผลผลิตมันสำปะหลัง", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 37, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2009, หน้า 177-188
2009 exศรัทธา บุญรอด, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, exวันเพ็ญ วิริยะกิจนทีกุล, exClaude Hammecker, "ความอุดมสมบูรณ์และศักยภาพของดินปลูกยางพาราในพื้นที่อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น", แก่นเกษตร, ปีที่ 37, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2009, หน้า 121-130
Publish Year National Conference 1
2009 inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, exNortcliff, Stephen, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการแปลความหมายระหว่างหน่วยอนุกรมวิธานดินและสมรรถนะความอุดมสมบูรณ์ของดิน กรณีดินปลูกมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009