ปัจจัยที่มีผลต่อการให้ผลผลิตและคุณภาพเส้นใยของกัญชง

Publish Year International Journal 1
2009 exฐิติวรา เส็งหลวง, inดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์, exWeerachai Nanakorn, "Effect of Sowing Date on Growth and Development of Thai Hemp (Cannabis sativa L.)", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 43, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2009, หน้า 423-431