การปนเปื้อนของบีสฟีนอล-เอ จากน้ำชะมูลฝอยหลุมฝังกลบในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียง

Publish Year International Journal 1
2009 exArthit Sakultantimetha, exSornnarin Bangkedphol, inดร.นิตยา เลาหะจินดา, รองศาสตราจารย์, inนายอรรณพ หอมจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์, "Environmental Fate and Transportation of Cadmium, Lead and Manganese in a River Environment using the EPISUITE Program", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 43, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2009, หน้า 620-627