การติดตามประเมินผลทรัพยากรหลังการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ชายฝั่งบริเวณสถานีวิจัยทรัพยากรชายฝั่งจังหวัดระนอง

Publish Year International Journal 1
2008 inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "Observation of Varanus salvator from Koh Tao Island in the gulf of Thailand", BIAWAK Journal, ปีที่ 2, ฉบับที่ 4, พฤศจิกายน 2008, หน้า 159-161
Publish Year National Journal 2
2010 inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "A Field Survey of Bats on Koh Tao Islandin the Gulf of Thailand", The Thailand National History Museum Journal, ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, ตุลาคม 2010, หน้า 35-39
2008 exYODCHAIY CHUAYNKERN, exChantip Inthara, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exSiriporn Thong-aree, "ON THE IDENTITY OF RANA BARAMICA BOETTGER, 1901 FROM SOUTHERN THAILAND(AMPHIBIA, ANURA, RANIDAE)", วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย, ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2008, หน้า 29-36