ศักยภาพในการให้บริการเชิงนิเวศของระบบนิเวศทางทะเลปากแม่น้ำประแสร์โดยใช้ข้อมูลความหลากหลายของทรัพยากรชีวภาพทางทะเล