การย่อยสลายสีย้อมผ้าบางชนิดโดยใช้แผ่นฟิล์มของผลึกไทเทเนียขนาดนาโนประสิทธิภาพสูง

Publish Year International Journal 4
2012 exLeotphayakkarat, R., exFangern, N., exPaul Gleeson, M., inดร.สุดจิต สงวนเรือง, รองศาสตราจารย์, "Assessment of high transparency nanocrystalline TiO2 thin films and their photocatalytic removal of pollutant dye", Advanced Science Letters, ปีที่ 13, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2012, หน้า 327-331
2012 inดร.สุดจิต สงวนเรือง, รองศาสตราจารย์, exN. Fagnern, exR. Leotphayakkarat, exC. Chawengkijwanich, inดร.แมทธิว พอล กลีสัน, อาจารย์, inดร.นัทธมน คูณแสง, รองศาสตราจารย์, "Effect of titanium-tetraisopropoxide concentration on the photocatalyticefficiency of nanocrystalline thin films TiO2 used for the photodegradationof textile dyes", Journal of Physics and Chemistry of Solids, ปีที่ 73, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2012, หน้า 1483-1486
2011 inดร.สุดจิต สงวนเรือง, รองศาสตราจารย์, exRachan Leotphayakkarat, inดร.นัทธมน คูณแสง, รองศาสตราจารย์, exNitikarn Fangern, exChamorn Chawengkijwanich, "Preparation and Characterization of Thin Films TiO2 Prepared byVarious Amount of Triton X-100 Surfactant for Photodegradation of aDye Pollutant", Advanced Materials Research, ปีที่ 12, ฉบับที่ 233-235, พฤษภาคม - กรกฎาคม 2011, หน้า 2863-0870
2011 exNitikarn Fangern, inดร.สุดจิต สงวนเรือง, รองศาสตราจารย์, exChamorn Chawengkijwanich, "Nanocrystalline Thin Films TiO2 Prepared by Different Concentration oforganic Acid and their Photocatalytic Activity", Advanced Materials Research, ปีที่ 12, ฉบับที่ 233-235, มิถุนายน - กรกฎาคม 2011, หน้า 363-368
Publish Year National Conference 2
2010 exนิติกาญจน์ ฝาเงิน, inดร.สุดจิต สงวนเรือง, รองศาสตราจารย์, inดร.นัทธมน คูณแสง, รองศาสตราจารย์, exจามร เชวงกิจวาณิช, "การเตรียมและตรวจสอบลักษณะของฟิล์มบางไททาเนียมไดออกไซด์โดยวิธีโซล-เจลประยุกต์เพื่อใช้ในการย่อยสลายสีย้อมผ้ารีแอกทีฟบลู 19", วทท ครั้งที่ 36, 26 - 28 ตุลาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exราชัน เลิศพยัคฆรัตน์ , inดร.สุดจิต สงวนเรือง, รองศาสตราจารย์, inดร.นัทธมน คูณแสง, รองศาสตราจารย์, inดร.ธารินี สาลีโภชน์, อาจารย์, "ผลของความเข้มข้นของสารลดแรงตึงผิวต่อประสิทธิภาพการเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาทางแสงของฟิล์มบางไททาเนียมไดออกไซด์ที่เตรียมขึ้นโดยวิธีโซลเจลเพื่อการย่อยสลายสีรีแอกทีฟเยลโลว์ 17", วทท. ครั้งที่ 36, 26 - 28 ตุลาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย